Avtal administratör

AVTAL ADMINISTRATÖR

Allmänna villkor ”Administratören”
Shoebox Solutions AB:s, 556859-7859, Kungstensgatan 60, 113 29 Stockholm (”Mr ShoeBox”)
ambition med dessa “Villkor” är att på ett bra och rättvist sätt säkerställa våra egna intressen och våra
intressenters möjligheter till en positiv upplevelse av de tjänster som vi erbjuder.
Mr ShoeBox tillhandahåller en kommunikations- och arkiveringstjänst som möjliggör direkt
kommunikation mellan en näringsidkare (”Entreprenören”) och den som utför bokföringstjänster på
uppdrag av Entreprenören (”Administratören”) genom att tillåta dem att skicka och ta emot
information som ligger till grund för Entreprenörens bokföring, samt rapporter för ekonomiska beslut
(“Tjänsten”). Tjänsten möjliggör arkivering av det underlag som ligger till grund för bokföringen och
andra dokument relaterade till Entreprenörens verksamhet. Genom Tjänsten möjliggörs även
transparens mot intressenter såsom Skatteverket, Bolagsverket etc.
Dessa Villkor gäller mellan Administratören och Mr ShoeBox för Administratörens användning av
Tjänsten.
Avtal tecknas separat mellan Administratören och den eller de Entreprenörer som Administratören
samarbetar med, samt mellan Mr ShoeBox och Entreprenören.
Tjänsten regleras av tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsförskrifter som gäller för
kommunikation, arkivering och lagring av information. Mr ShoeBox tar inte ansvar för att Tjänsten
uppfyller de nationella och lokala krav som gäller på den plats där Administratören är verksam. Det är
ytterst Administratörens ansvar att tillse att Administratören följer alla tillämpliga lagar och regler för
sin verksamhet. Även det regelverk som följs av inlösande bank och/eller kortnätverken, inklusive
MasterCard och VISA, gäller för dessa Villkor.
Administratören godkänner att information och upplysningar som krävs enligt lag och annan
information om dennes rättigheter och skyldigheter kan sändas till Administratören elektroniskt och att
Administratörens elektroniska godkännande av dessa Villkor är juridiskt bindande.
TJÄNSTEN
1. Allmänt
1.1 Med en ”Händelse” avses i dessa Villkor en av Entreprenören registrerad affärshändelse.
Händelser som fått ett verifikationsnummer i systemet och som ligger till grund för företagets
resultat och balansräkning betraktas som en Händelse. Sparade projekt, övriga dokument så
som registreringsbevis, upplysningar från Skatteverket m.m. registreras inte som Händelser.
Antalet Händelser ligger till grund för Mr ShoeBox debitering av Tjänsten.
1.2 Med Tjänsten kan Administratören ta emot och skicka information i form av Händelser och
underlag, rapporter, kommentarer och meddelanden som ligger till grund för Entreprenörens
bokföring och rapporter. Kommunikationen sker genom mobiltelefon, surfplatta eller dator
och arkiveringen av allt bildmaterial sker på av Mr ShoeBox angivna servrar.
1.3 Mr ShoeBox kan när som helst ändra Tjänstens innehåll eller funktioner efter eget
gottfinnande i syfte att förbättra Tjänsten eller om det fordras p.g.a. lagändringar,
myndigheters ändrade föreskrifter eller liknande. Mr ShoeBox kommer i möjligaste mån
publicera information om eventuella förändringar i Tjänsten på Webbsidan (enligt definition i
avsnitt 2.1) eller vid inloggning i Tjänsten.

2. Kontot och anslutning till Tjänsten
2.1 Administratören får tillgång till Tjänsten via Mr ShoeBox mobilapplikation som finns
tillgänglig i AppStore och [uGoogle Play] (”Applikationen”) och webbsidan
www.mrshoebox.staging.wpengine.com/admin (”Webbsidan”).
2.2 Administratören aktiverar Tjänsten genom att registrera ett konto via Webbsidan eller i
Applikationen (”Kontot”) och ange sådana nödvändiga uppgifter om Administratören som
krävs för registrering samt lösenord och användarnamn (”Kontouppgifter”). Det är en
förutsättning för att få tillgång till Tjänsten att Administratören tillhandahåller
betalkortsuppgifter som uppfyller kraven i punkten 9 nedan, eller de andra uppgifter som i
förekommande fall krävs för Mr ShoeBox Large Account Agreement enligt punkten 4.4. Vid
registreringen av Kontot är Administratören skyldig att ange fullständiga och korrekta
Kontouppgifter. Administratören är skyldig att uppdatera Kontouppgifterna utan dröjsmål om
dessa skulle komma att ändras. Mr ShoeBox kan inte hållas ansvarig för brott mot dessa
Villkor som orsakas av att Entreprenören inte uppdaterat sina Kontouppgifter. Genom att
skapa ett Konto och godkänna Villkoren försäkrar Administratören att denne läst och godkänt
Villkoren samt att Administratören kommer följa dessa. Administratörens godkännande utgör
dock endast en förfrågan om att ansluta sig till Tjänsten och är villkorat av att Mr ShoeBox
godkänner Administratören enligt punkten 2.4 nedan.
2.3 Vid misstanke om att Administratören inte är innehavare av Kontot eller det betalkort som
registrerats, äger Mr ShoeBox rätt att ställa frågor till Administratören samt inhämta
nödvändiga kreditupplysningar om Administratören. Administratören samtycker till att Mr
ShoeBox har sådan rätt och förbinder sig att bistå med den information som krävs för att Mr
ShoeBox ska kunna verifiera Administratörens Kontouppgifter. För det fall ovanstående skulle
visa att Administratören angett felaktiga eller ofullständiga Kontouppgifter kan Mr ShoeBox
efter eget gottfinnande låta Administratören korrigera eller kompletter Kontouppgifterna inom
en viss tid.
2.4 Mr ShoeBox avgör efter eget gottfinnande om Administratören ska beredas tillgång till
Tjänsten. När Mr ShoeBox beslutat ge Administratören tillgång till Tjänsten och bekräftar
Administratörens anslutning till Tjänsten via mail träder dessa Villkor ikraft mellan Mr
ShoeBox och Administratören.
2.5 Mr ShoeBox tillhandahåller en kommunikations- och arkiveringstjänst och tar därav inte
ansvar för att de lagar och förordningar som krävs enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd
efterlevs av Administratören.
2.6 När Administratören registrerat ett Konto för Tjänsten och godkänt Villkoren kan Mr
ShoeBox, om Mr ShoeBox så önskar, begära att Administratören tillhandahåller sådan
dokumentation och andra klargöranden som begärs av Mr ShoeBox för att kunna utföra de
kontroller som krävs enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd, samt för att Mr ShoeBox och/eller
Mr ShoeBox inlösande bank i övrigt ska kunna följa tillämpliga lagar och regler.
3. Tekniska förutsättningar
3.1 De vid var tid gällande tekniska krav som Tjänsten förutsätter för att kunna fungera finns
angivna på Webbsidan. Det är Administratörens ansvar att tillse att de datorer, mobiltelefoner
och surfplattor som används för att använda Tjänsten vid var tid uppfyller dessa tekniska krav,

Mr ShoeBox tar inte ansvar för att vare sig Tjänsten eller dess innehåll uppfyller dessa Villkor
om Administratören använder datorer, surfplattor eller mobiltelefoner som kringgått tekniska
skyddsåtgärder för Tjänsten.
3.2 Administratörens tillgång till Tjänsten via dator, mobiltelefon och surfplatta är beroende av
bl.a. internet och andra tjänster som erhålls av tredje part. Dessa tredje parter kan komma att
debitera Administratören avgifter för att få tillgång till Tjänsten. Administratören är ansvarig
för användandet och betalningen av dessa. Mr ShoeBox ansvarar inte på något sätt för de avtal
Administratören väljer att ingå för användandet av dessa.
4. Förutsättningar för och begränsningar i användningen av Tjänsten
4.1 Genom att godkänna Villkoren försäkrar Administratören: (1) att Administratören och
eventuella personer som använder Tjänsten för Administratörens räkning, är minst 18 år, (2)
att Administratören företräder sig själv och inte representerar någon annan, och (3) att
betalningar för Tjänsten är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter.
4.2 Tjänsten får inte användas för verksamhet som avser eller kan kopplas till (1) pornografi eller
narkotika, (2) prostitution eller sexdating (3) vapen, (4) spel, vadslagning, lotterier, bingo och
andra speltjänster, om dessa kan antas vara förbjudna enligt lag eller i övrigt är tveksamma
från ett risk- eller renomméperspektiv. Administratören får inte spara eller ladda upp
Händelser eller kommunikation som avser punkterna (1)-(5) ovan. Mr ShoeBox äger rätt att
avgöra om en Administratörens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan
angivna varor eller tjänster och därmed bryter mot dessa Villkor.
4.3 Administratören får kostnadsfritt använda lagringsplatsen ”Dokument” förutsatt att enskilda
datafiler och/eller datafilerna tillsammans inte överstiger den datamängd som vid var tid finns
angiven på Webbsidan. Om det finns önskemål om en större lagringsmängd än den
kostnadsfria kan Mr ShoeBox debitera för detta enligt de vid var tid gällande priserna som
finns på www.mrshoebox.staging.wpengine.com/priser. Administratören kan fritt radera och exportera
informationen på denna lagringsplats.
4.4 För att Mr ShoeBox ska kunna debitera Administratören för Tjänsten har Mr ShoeBox ingått
vissa avtal med dess inlösande bank. Den inlösande banken sätter vissa begränsningar
avseende den tillåtna årliga volymen av korttransaktioner med MasterCard-Kort och VISAKort.
Om Administratörens årliga volym av antalet debiterade Händelser beträffande antingen
MasterCard-Kort eller VISA-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp i
[u], eller motsvarande belopp i SEK, kommer Mr ShoeBox meddela Administratören och ge
Administratören möjlighet att använda ett annat betalningssätt genom ett så kallat utvidgat
avtal (“Mr ShoeBox Large Account Agreement”) som inkluderar möjligheten att, bland annat,
betala via faktura för fortsatt användning av Tjänsten. Om Administratören inte uppfyller
samtliga krav som framgår av Mr ShoeBox ”Large Account Agreement”, kommer Mr
ShoeBox inte ha möjlighet att tillhandahålla tjänsten och kommer säga upp detta Avtal i
enlighet med punkten 16.4 nedan.
5. Administratörens användning av Tjänsten
5.1 Administratören förbinder sig att följa Mr ShoeBox vid var tid gällande rutiner och
säkerhetsinstruktioner för utformning av Kontouppgifterna. Dessa går att finna på Webbsidan.
5.2 Vid användning av Tjänsten är Administratören skyldig att följa gällande lagar, förordningar
och regler. Administratören ska, på Mr ShoeBox begäran, i skälig utsträckning bistå med

sådan hjälp som anses nödvändig för att Mr ShoeBox ska kunna följa gällande lagar,
förordningar och regler kopplade till Tjänsten. Administratören ska omedelbart meddela Mr
ShoeBox i det fall Administratören får kännedom om, eller skälig anledning att anta, att någon
lagöverträdelse som har samband med Tjänsten eller dessa Villkor har skett.
5.3 Administratören ansvarar för att Kontouppgifterna förvaras på ett säkert sätt och att obehöriga
personer inte kan ta del av dessa. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller
användas av annan än Administratören eller av denne, och enkom på dennes ansvar, utsedd
behörig person.
5.4 Administratören är skyldig att registrera s.k. Sub-Administratörer för det fall det finns flera
användare hos Administratören som använder Tjänsten. Sub-Administratörer registreras via
Kontot på Webbsidan eller Applikationen. Flera användare hos Administratörer får inte dela
på ett Konto.
5.5 Administratören kontrollerar till fullo och ensidigt vilka Entreprenörer denne godkänner som
sina kunder. Administratören har den totala kontrollen över vilka som använder Tjänsten, i
vilken utsträckning Tjänsten används och således hur mycket och hur länge som Mr ShoeBox
kommer att debitera för Tjänsten. Administratören avgör själv om denne vill avsluta Tjänsten.
För att undvika eventuella missförstånd – Mr ShoeBox ansvarar inte för vilka Entreprenörer
Administratören väljer att godkänna som sina kunder.
5.6 Administratören är skyldig att alltid följa gällande lagar, förordningar och regler och ska, på
Mr ShoeBox begäran, i skälig utsträckning bistå med sådan hjälp som anses nödvändig för att
Mr ShoeBox ska kunna följa gällande lagar, förordningar och regler. Detta kan vara regler,
förordningar o.s.v. utfärdade av Mr ShoeBox inlösande bank eller som krävs för att Mr
ShoeBox ska kunna fullgöra andra skyldigheter enligt lag. Administratören ska omedelbart
meddela Mr ShoeBox i det fall Administratören får kännedom om, eller skälig anledning att
anta, att någon lagöverträdelse som har samband med Tjänsten eller dessa Villkor har skett.
6. Immateriella rättigheter och licens
6.1 Innehållet i Tjänsten, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt
sammanställningar av dessa och all programvara som används i Tjänsten, tillhör Mr ShoeBox,
Mr ShoeBox licensgivare eller leverantörer. Dessa immateriella rättigheter är skyddade av
tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som
skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Administratören förbinder sig att följa alla
sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller
äganderätt i sådana immateriella rättigheter.
6.2 Kontoinformation och Händelser som Administratören kommunicerar via Tjänsten omfattas
inte av sådana immateriella rättigheter som avses i punkten 6.1 ovan, utan ägs av
Administratören. Mr ShoeBox har dock en icke-exklusiv rätt att använda innehåll i Tjänsten
som genererats av Administratören i den utsträckning det krävs för att fullgöra Tjänsten eller
övriga förpliktelser i förhållande till Administratören.
6.3 Mr ShoeBox upplåter till Administratören en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och i tiden
begränsad rätt att använda programvara som ingår Tjänsten. Mr ShoeBox behåller
äganderätten till alla kopior av programvaran som ingår i Tjänsten, även efter det att den
installerats av Administratören. Mr ShoeBox har rätt att överlåta denna licens eller någon del
därav till tredje part. Mr ShoeBox uppdaterar kontinuerligt programvaran för Tjänsten utan
kostnad för Administratören andra än sådana som redan existerar.

6.4 Administratören får inte på något sätt:
• Överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera
rättigheterna enligt licensen, till någon tredje part.
• Överlåta, kopiera eller distribuera Tjänsten.
• Kringgå eventuella begränsningar i Tjänsten som är av teknisk karaktär, processliknande
karaktär eller grafisk form eller liknande.
• Dekompilera eller ändra Tjänsten på något sätt.
• Delge information till tredje part avseende Tjänstens utformning och funktion.
7. Kontot
7.1 Kontot är aktivt så länge som Administratören önskar och det finns ett till Kontot tillhörande
betal- eller kreditkort registrerat, under förutsättning att Administratören följer dessa Villkor.
Det finns ingen bindningstid och Administratören kan när som helst avsluta Tjänsten enligt
förfarandet i avsnitt 16.
8. Marknadsplatsen
8.1 Tjänsten har en funktion där Administratörer kan marknadsföra sig i syfte att Entreprenörer
ska köpa deras bokföringstjänster (“Marknadsplatsen”). Om Administratören vill finnas
tillgänglig på Marknadsplatsen förutsätter detta följande:
8.1.1 Administratören är aktiv och svarar på de förfrågningar som Entreprenörer ställer
inom rimlig tid (högst 5 arbetsdagar).
8.1.2 Administratören är medveten om och accepterar att Mr ShoeBox varken kan
påverka eller ansvara för graden eller mängden av förfrågningar från
Entreprenörer.
8.1.3 Administratören beskriver sina tjänster på ett trevligt och tilltalande sätt.
8.1.4 Administratören är medveten om och accepterar att Mr ShoeBox äger rätt att
plocka bort en Administratör från Marknadsplatsen som på något sätt förmedlar
information som kan vara stötande och för Tjänsten osaklig.
8.1.5 Administratören svarar inom rimlig tid på eventuella frågor som Mr ShoeBox
egna support ställer och som kan vara av vikt för Tjänstens tillhandahållande.
8.1.6 Administratören tillämpar inte villkor för sina tjänster som strider mot Mr
ShoeBox villkor för Tjänsten gentemot Entreprenören.
8.1.7 Administratören följer alla gällande lagar och föreskrifter för den typ av
verksamhet som Administratören bedriver.
8.2 Administratören är införstådd med och accepterar att Mr Shoebox äger rätt att, efter eget
gottfinnande, avgöra huruvida Administratören uppfyller ovanstående eller om det i övrigt är
lämpligt att Administratören exponeras på Marknadsplatsen. För det fall Mr ShoeBox inte
anser att det är lämpligt att Administratören exponeras på Marknadsplatsen så är inte Mr
ShoeBox skyldig att motivera sitt beslut för Administratören. Mr ShoeBox eftersträvar dock
att i högsta möjliga mån ändå ge en sådan motivering.
9. Betalningsvillkor
9.1 Administratörens betalning för Tjänsten sker via betal- eller kreditkort. Betalningen sker via
registrering av betaltjänsten Dibs ramverk och anslutning till Tjänsten förutsätter att
Administratören godkänner Dibs villkor. För mer information vänligen besök www.dibs.se
Administratören behöver endast registrera sitt kort vid ett tillfälle.
9.2 Mr Shoebox debiterar Administratörens kort varje torsdag förutsatt att minst 25 Händelser har
registrerats. Skulle inte 25 Händelser vara registrerade kommer debitering göras den
nästkommande torsdagen då 25 Händelser har registrerats. Om en röd dag skulle infalla på en
torsdag kommer debiteringen göras nästkommande vardag.
9.3 Om debiteringen av Administratörens betal- eller kreditkort skulle misslyckas kommer Mr
ShoeBox att skicka ett meddelande till Administratören därom. Ett nytt försök att debitera
Administratören kommer göras varje dag i [ufem (5) bankdagar]. Administratörens tillgång
till Tjänsten kommer därefter automatiskt att upphöra enligt punkten 16.3 om debitering
fortfarande inte har lyckats efter det sista sådana försöket.
9.4 Administratören kan välja ett maximalt antal Händelser som ska debiteras (1000 st., 5000 st.
eller 10 000 st.). När det maximala antalet är uppnått spärras inflödet av Händelser till dess att
Administratören godkänt att ta emot fler. Administratören kommer att bli förvarnad när det
kvarstår 25 % av max-antalet Händelser.
9.5 Administratören godkänner genom registreringen av betal- eller kreditkortet att Mr ShoeBox
löpande debiterar Administratören enligt dessa Villkor för de Händelser som kommunicerats
från Entreprenören till Administratören via Tjänsten. Detta innebär att Administratören som
kortinnehavare godkänt betalningstransaktionerna i samband med registreringen och att
beloppet dras från dennes kort löpande (så kallad abonnemangsform eller ”Reccuring”).
9.6 Mr ShoeBox tillhandahåller endast elektroniska kvitton via e-post vilka skickas till
Administratören efter varje betalning.
9.7 Betalningsordern kan inte återkallas efter det att Händelserna mottagits av Administratören.
9.8 Då Tjänsten debiteras i efterhand förbinder sig inte Mr ShoeBox att återbetala eller kreditera
eventuella debiteringar.
9.9 För det fall Administratören har reklamerat en betalning enligt punkten 12.5 nedan och Mr
ShoeBox har accepterat återbetalning av en betalning, eller viss del därav, så sker
återbetalning till det betal- eller kreditkort som användes för att utföra
betalningstransaktionen. Storleken på återbetalningen kan aldrig överstiga den ursprungliga
betalningstransaktionen. Om Mr ShoeBox anser att det alltför ofta förekommer önskemål eller
krav om återbetalning relaterat till Administratören äger Mr ShoeBox rätt att genomföra
kontroller eller ställa ytterligare villkor som reglerar Tjänsten. Vidare förbinder sig
Administratören att, på begäran av Mr ShoeBox, bistå med att kontrollera kommunikationen
som genomförts genom Tjänsten och debiterats i syfte att utreda eventuellt bestridna

debiteringar. När Administratören debiterats en betalning uppdateras Administratörens
kontohistorik. Vid uppsägning av Villkoren har Mr ShoeBox, utöver vad som följer av lag,
ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information avseende
dessa betalningar.
10. Priser
10.1 Mr Shoebox debiterar enligt vid var tid gällande priser för Administratörer som går att finna
på www.mrshoebox.staging.wpengine.com/priser, vilka uppdateras på Webbsidan och via e-post från tid till
annan.
10.2 Administratören betalar endast för de Händelser som skickats till Administratören från den
eller de Entreprenörer som Administratören godkänt.
10.3 Om en specifik Entreprenör tillsammans med Administratören använder
lagringsutrymmet ”Dokument” i den utsträckning att datamängden överstiger den mängd som
vid var tid finns angiven på Webbsidanförbehåller sig Mr ShoeBox rätten att debitera extra för
detta enligt vad som framgår av punkten 4.3 ovan.
10.4 Mr ShoeBox förbehåller sig rätten att ändra priserna och Villkoren i enlighet med punkten 20
nedan.
10.5 Administratören kommer själv överens med Entreprenören priset och betalningsvillkoren för
Administratörens tjänster som tillhandahålls Entreprenören.
10.6 Mr ShoeBox har inget ansvar för att ett avtal upprättas mellan Administratören och
Entreprenören. Detta rekommenderas dock starkt av Mr ShoeBox.
11. Tjänstens tillhandahållande
11.1 Målsättningen är att Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Mr ShoeBox garanterar dock inte att
Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.
11.2 Mr ShoeBox utvecklar kontinuerligt Tjänsten och kommer därav att underhålla och
uppgradera tjänsten från tid till annan. Detta kan tyvärr innebära kortare avbrott, fel eller
förseningar i Tjänsten. Inför varje planerad uppgradering är Mr ShoeBox ambition att i god tid
meddela Administratören om detta.
11.3 Tillgången till Tjänsten kräver tredje parts delaktighet (mobiloperatörer, tillverkare av
mobiltelefoner, datorer, surfplattor o.s.v.). Mr ShoeBox tar inget ansvar för brister i tredje
parts varor eller tjänster.
12. Reklamationer och skyldighet att påtala obehörig tillgång till Mr ShoeBox Tjänst
12.1 Administratören är skyldig att omedelbart meddela Mr ShoeBox om fel eller brister i Tjänsten
eller andra brister av teknisk karaktär som kan härledas till Tjänstens programvara. Sådan
anmälan sker till support@mrshoebox.com.
12.2 Administratören är skyldig att omedelbart meddela Mr ShoeBox via support@mrshoebox.com
och att ändra Kontouppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång
till Administratörens Kontouppgifter

12.3 Om Administratören har fått kännedom om, eller misstänker att Tjänsten har missbrukats av
utomstående part måste Administratören omgående underrätta Mr ShoeBox efter att detta har
upptäckts. Anmälan kring detta sker till support@mrshoebox.com.
12.4 Om det förligger fel eller brist i Tjänsten, åtar sig Mr ShoeBox att, på begäran av
Administratören, inom skälig tid påbörja felsökning och åtgärdande av Tjänsten. Detta
innefattar bl.a. att Mr ShoeBox ska försöka spåra informationsinnehållet i Händelser och
kommunikation i Tjänsten och om möjligt återställa detta, samt meddela Administratören om
resultatet.
12.5 För det fall Administratören anser att det förekommit felaktiga debiteringar av
Administratörens betal- eller kreditkort är Administratören skyldig att omedelbart meddela Mr
Shoebox därom till support@mrshoebox.com. Administratören ska därvid beskriva på vilken
grund denne anser att debiteringen är felaktig. Mr ShoeBox kommer därefter att undersöka
debiteringen ifråga. Om det skulle visa sig att debiteringen var helt eller delvis felaktig
kommer Mr ShoeBox göra en återbetalning till Administratören enligt punkten 9.9 ovan.
12.6 Skulle Administratören meddela Mr ShoeBox om sådan händelse som avses i 12.1 – 12.3 och
12.5 ovan, är Administratören skyldig att samarbeta med Mr ShoeBox för att Mr ShoeBox ska
kunna utreda och åtgärda sådana händelser.
13. Ansvar och ansvarsbegränsning
13.1 Mr ShoeBox ansvarar inte, under några omständigheter för indirekt skada, förlust av
information, utebliven vinst, böter, förseningsavgifter, krav från tredje parter (innefattande
myndigheter) eller andra förluster som åsamkas Administratören i samband med
användningen av eller utebliven användning av Tjänsten, med undantag för om Mr ShoeBox
agerat med uppsåt eller grovt vårdslöst. Mr ShoeBox åtar sig inte ansvar för tredje parts
handling eller underlåtenhet. Under alla omständigheter är Mr Shoebox ansvar enligt dessa
Villkor begränsande till det sammanlagda belopp som Administratören betalat för Tjänsten
under de senaste 12 månaderna från dess att händelsen inträffade som skadan eller förlusten
grundas på.
13.2 Mr ShoeBox ansvarar inte för avtalsförhållandet mellan Entreprenören och Administratören.
Detta innebär att Mr ShoeBox inte ansvarar för brister eller felaktigheter i eller vid utförandet
av den tjänst som Administratören tillhandahåller Entreprenören. Administratören är
införstådd med och accepterar att Mr ShoeBox inte ansvarar för krav från Entreprenören. Mr
ShoeBox ansvarar inte heller för Entreprenörens underlåtenhet att fullgöra avtalet mellan
Entreprenören och Administratören.
13.3 Mr ShoeBox ansvarar inte heller för obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter
lagrade på Mr ShoeBox servrar, såvida inte annat följer av tvingande lag. Mr ShoeBox
ansvarar inte heller för, i de fall förekommande, förseningar som beror på tekniska fel eller
andra liknande orsaker.
13.4 Mr ShoeBox ansvarar inte för att denna typ av digital lagring av Händelser som Tjänsten
innebär uppfyller de krav som uppställs av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som
ställs på bokföring och företag. Administratören och/eller Entreprenören ansvarar för att
lagring och arkivering av ursprungshandlingar (t.ex. papperskvitton, fakturor,
deklarationsblanketter) uppfyller relevant lagstiftning och andra från tid till annan gällande
krav på Entreprenörens verksamhet.

13.5 För det fall Tjänsten gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter ska Mr ShoeBox ersätta
Administratörens för sådana krav från tredje part, i enlighet med ansvarbegränsningarna i
dessa Villkor, om de grundas på Administratörens villkorsenliga användning av Tjänsten. Mr
ShoeBox har rätt, men ingen skyldighet, att på egen bekostnad träda in i tvister mellan
Administratören och tredje part som berör Tjänsten,
13.6 Administratören ansvarar för att all användning av Tjänsten under Administratörens Konto,
eller Sub-Administratörer, sker i enlighet med dessa Villkor. Administratören ska hålla Mr
ShoeBox skadelös för alla krav som riktas mot Mr ShoeBox eller skador som åsamkas Mr
ShoeBox p.g.a. Administratörens brott mot dessa Villkor.
13.7 Varken Mr ShoeBox eller Administratören kan hållas ansvariga för underlåtenhet att fullgöra
dessa Villkor eller skador som orsakar motparten som en följd av ändring i lag, förordning
eller myndighetsföreskrift, handling eller underlåtenhet av myndighet, olycka, naturkatastrof,
krig, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet som är utanför parternas kontroll och
som parterna skäligen inte kunnat undvika (s.k. Force Majeure).
13.8 Om Mr ShoeBox får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till information på
Mr ShoeBox servrar ska Mr ShoeBox informera den eller de Administratörer som blivit
drabbade om detta samt vilken, om möjligt, information som otillbörligen förmedlats.
14. Sekretess och lagring av information
14.1 Mr ShoeBox och Administratören ska iaktta sekretess och förbinder sig att inte för
utomstående avslöja information om den andra parten som har märkts som “konfidentiell”
eller som annars kan antas utgöra konfidentiell information, t.ex. företagshemligheter, annat
än för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor. Administratören förbinder sig att
hantera information relaterad till Mr ShoeBox, Entreprenören eller andra intressenter som
använder Tjänsten på ett omsorgsfullt sätt. Mr ShoeBox tar inte ansvar för på vilket sätt
Administratören hanterar information som är extraherad ur Mr ShoeBox.
14.2 Administratören får i sin marknadsföring referera till Mr ShoeBox, förutsatt att Villkoren
fortfarande är gällande mellan parterna, i syfte att visa på lämplighet, kvalitet eller liknande av
Administratörens tjänster. Administratören är dock införstådd med och accepterar att Mr
ShoeBox äger rätt att efter eget gottfinnande avgöra om Administratörens tjänster får erbjudas
via Marknadsplatsen enligt avsnitt 8 ovan. Mr ShoeBox får i sin marknadsföring referera till
Administratören och använda dennes varumärken m.m. i sin marknadsföring, förutsatt att
dessa Villkor är gällande mellan parterna.
14.3 Administratören är införstådd med och accepterar att Entreprenören äger all information,
såsom Händelser, meddelanden, kommentarer, dokument, körjournaler, tidrapporter,
resultaträkningar, balansräkningar och allt annat som kommunicerats eller sparats mellan
Entreprenören och Administratören via Tjänsten. Mr ShoeBox och Administratören äger inte
rätt att använda sådan information annat än vad som anges i dessa Villkor och för utförande av
Tjänsten och Administratörens tjänster till Entreprenören.
15. Synpunkter på Tjänsten
15.1 Mr ShoeBox välkomnar Administratören att lämna synpunkter på eller idéer om Tjänsten via
e-post till ideas@mrshoebox.com eller direkt till ansvariga på Mr ShoeBox. Mr ShoeBox
förbinder sig inte att möta dessa önskemål i praktiken – även om de välkomnas och uppskattas
innerligt. Mr ShoeBox kommer inte heller ersätta Administratören, om inte annat

överenskommit, för dessa synpunkter, idéer eller liknande oavsett om de senare används eller
inte används av Mr ShoeBox i något syfte.
15.2 Administratören är medveten om och accepterar att Administratören inte har någon rätt till
sådana ev. förbättringar av Tjänsten som Mr ShoeBox använder, och att Mr ShoeBox ska
förvärva all äganderätt till eventuella förändringar av Tjänsten som påtalats av
Administratören. Administratören avsäger sig särskilt den ideella rätten till sådana
förändringar.
16. Avtalstid och uppsägning
16.1 Kontot är aktivt så länge som Administratören önskar, förutsatt att dessa Villkor följs och
Administratören har ett giltigt betal- eller kreditkort registrerat som kan debiteras i enlighet
med dessa Villkor.
16.2 Administratören kan när som helst avsluta Kontot med omedelbar verkan via e-post till
avtal@mrshoebox.com. För det fall Administratören inte betalar för Tjänsten enligt vad som
anges i dessa Villkor kommer Kontot att avslutas.
16.3 Tillhandahållandet av Tjänsten upphör att gälla med omedelbar verkan om Administratörens
betal- eller kreditkort inte längre finns tillgängligt för debitering via Dibs eller om betalningen
inte kan genomföras enligt punkten 9.3. Administratörens Konto kommer då att stängas av för
fortsatt användning av Tjänsten. Rättigheten till Händelserna och tillgången till dessa ägs av
Entreprenören och kommer dock finnas kvar så länge Entreprenören har ett giltigt Konto.
Administratören kommer inte kunna ta del av Händelser inskickade av Entreprenören eller
skicka/ta emot meddelanden m.m. som är förbundet med Tjänsten. Administratören kommer
endast få begränsad tillgång till Kontot för att kunna se de Händelser som redan är inskickade
fram till dagen då betalningen upphörde så länge som Entreprenören väljer att behålla
Administratören, dock som längst [uett (1) år] från att Administratörens betalningar
upphörde. Därefter kommer Administratörens Konto att avslutas enligt punkten 16.4 nedan.
16.4 Mr ShoeBox äger rätt att omedelbart avsluta Administratörens Konto om dessa Villkor inte
efterlevs. Om Villkoren och Kontot sägs upp med anledning av Administratörens brott mot
dessa Villkor får Administratören endast tillgång till Händelser och annan lagrad information i
Tjänsten på det sätt och inom den tid som Mr ShoeBox bestämmer. Mr ShoeBox får även i
andra fall än ovanstående säga upp Villkoren och Administratörens Konto till upphörande
med tre (3) månaders uppsägningstid. Mr ShoeBox ska då bereda Administratören möjlighet
att spara ner alla Händelser och annan relevant kommunikation i Tjänsten innan Kontot
upphör.
17. Behandling av personuppgifter
17.1 Tjänsten innebär att Mr ShoeBox på uppdrag av Administratören kan komma att behandla och
lagra viss information som Administratören laddar upp i Tjänsten (”Personuppgifter”).
Administratören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter och ansvarar
således för att all behandling sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204). Administratören bibehåller äganderätt till Personuppgifter.
17.2 Administratören garanterar att Administratören har rätt att behandla Personuppgifter i
Tjänsten och att denne har inhämtat samtycke från de som Personuppgifterna avser eller
annars har laglig grund att behandla dessa Personuppgifter.

17.3 Administratören har, om tillämpligt, meddelat ansvarig myndighet om behandlingen av
Personuppgifter.
17.4 Administratören följer all relevant lag, förordning och myndighetsföreskrifter som gäller för
behandling av Personuppgifter vid användning av Tjänsten.
17.5 Mr ShoeBox är personuppgiftsbiträde för Administratörens behandling av Personuppgifter och
accepterar att endast behandla Personuppgifter i enlighet med Administratörens skäliga
instruktioner, tillämplig lag, förordning och myndighetsföreskrifter för behandling av
personuppgifter.
17.6 Mr ShoeBox har implementerat sådana tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som
avses i 31 § personuppgiftslagen.
17.7 Mr ShoeBox kan komma att överföra Personuppgifter till tredje parter och ska därvid ha rätt
att anlita underbiträden, under förutsättning att skriftliga avtal upprättas mellan Mr ShoeBox
och underbiträden.
18. Meddelanden
18.1 Meddelanden mellan Mr ShoeBox och Administratören avfattas på engelska eller svenska och
sänds via e-post till den av Administratören angivna kontaktpersonen (som Administratören
anger i Kontot). Meddelanden ska anses ha kommit Administratören tillhanda vid vederbörlig
bekräftelse på e-postmeddelandet eller senast påföljande dag.
19. Överlåtelse av förpliktelser enligt Villkoren
19.1 Administratören har inte rätt att överlåta sitt Konto eller rättigheter eller skyldigheter kopplade
till Tjänsten till annan utan Mr ShoeBox föregående skriftliga godkännande. Mr ShoeBox har
rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part
utan Administratörens samtycke.
20. Tillägg och ändringar i Villkoren
20.1 Mr ShoeBox har rätt att ändra Villkoren. Sådana ändringar kommer vara på svenska.
20.2 ShoeBox kommer att meddela Administratören om eventuella förändringar i dessa Villkor via
e-post till den kontaktperson som Administratören anger i Kontot. Om Administratören inte
accepterar ändringar i Villkoren har denne rätt att omgående avsluta Kontot enligt vad som
anges i 16.2. Om Administratören inte säger upp sitt Konto före den dag ändringarna träder i
kraft, anses Administratören ha godkänt dem.
20.3 Mr ShoeBox har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag,
förordning eller myndighetsbeslut.
20.4 Svensk lag tillämpas på dessa Villkor. Tvist mellan parterna ska i första hand lösas genom ett
trevligt möte på en trevlig plats och därefter genom förhandling mellan parterna och i sista
hand av allmän domstol i Stockholm, Sverige.