Avtal entreprenör

Avtal Entreprenör

Allmänna villkor ”Entreprenören”
Shoebox Solutions AB:s, 556859-7859, Kungstensgatan 60, 113 29 Stockholm (”Mr ShoeBox”),
ambition med dessa “Villkor” är att på ett bra och rättvist sätt säkerställa våra egna intressen och våra
intressenters möjligheter till en positiv upplevelse av de tjänster som vi erbjuder.
Mr ShoeBox tillhandahåller en kommunikations- och arkiveringstjänst som möjliggör direkt
kommunikation mellan en näringsidkare (”Entreprenören”) och den som utför bokföringstjänster på
uppdrag av Entreprenören (”Administratören”) genom att tillåta dem att skicka och ta emot
information som ligger till grund för Entreprenörens bokföring, samt rapporter för ekonomiska beslut
(“Tjänsten”). Tjänsten möjliggör arkivering av det underlag som ligger till grund för bokföringen och
andra dokument relaterade till Entreprenörens verksamhet. Genom Tjänsten möjliggörs även
transparens mot intressenter såsom Skatteverket, Bolagsverket etc.
Dessa Villkor gäller mellan Entreprenören och Mr ShoeBox för Entreprenörens användning av
Tjänsten.
Avtal tecknas separat mellan Entreprenören och dennes Administratör samt mellan Mr ShoeBox och
Administratören.
Tjänsten regleras av tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsförskrifter som gäller för
kommunikation, arkivering och lagring av information. Mr ShoeBox tar inte ansvar för att Tjänsten
uppfyller de nationella och lokala krav som gäller på den plats där Entreprenören är verksam. Det är
ytterst Entreprenörens ansvar att tillse att Entreprenören följer alla tillämpliga lagar och regler för sin
verksamhet.
Entreprenören godkänner att information och upplysningar som krävs enligt lag och annan information
om dennes rättigheter och skyldigheter kan sändas till Entreprenören elektroniskt och att
Entreprenörens elektroniska godkännande av dessa Villkor är juridiskt bindande.

TJÄNSTEN
1. Allmänt
1.1 Med en ”Händelse” avses i dessa Villkor en av Entreprenören registrerad affärshändelse.
Händelser som fått ett verifikationsnummer i systemet och som ligger till grund för företagets
resultat och balansräkning betraktas som en Händelse. Sparade projekt, övriga dokument så
som registreringsbevis, upplysningar från Skatteverket m.m. registreras inte som Händelser.
1.2 Med Tjänsten kan Entreprenören ta emot och skicka information i form av Händelser och
underlag, rapporter, kommentarer och meddelanden som ligger till grund för Entreprenörens
bokföring och rapporter. Kommunikationen sker genom mobiltelefon, surfplatta eller dator
och arkiveringen av allt bildmaterial sker på av Mr ShoeBox angivna servrar.
1.3 Mr ShoeBox kan när som helst ändra Tjänstens innehåll eller funktioner efter eget
gottfinnande i syfte att förbättra Tjänsten eller om det fordras p.g.a. lagändringar,
myndigheters ändrade föreskrifter eller liknande. Mr ShoeBox kommer i möjligaste mån
publicera information om eventuella förändringar i Tjänsten på Webbsidan (enligt definition i
avsnitt 2.1) eller vid inloggning i Tjänsten.
2. Kontot och anslutning till Tjänsten
2.1 Entreprenören får tillgång till Tjänsten via Mr ShoeBox mobilapplikation som finns tillgänglig
i AppStore och [uGoogle Play] (”Applikationen”) och webbsidan
www.mrshoebox.staging.wpengine.com/admin (”Webbsidan”). Den del av Tjänsten som möjliggör
kommunikation mellan Entreprenören och en Administratör kan endast aktiveras och
användas genom att Administratören registrerar sina betalkortsuppgifter.
2.2 Entreprenören aktiverar Tjänsten genom att registrera ett konto via Webbsidan eller i
Applikationen (”Kontot”) och ange sådana nödvändiga uppgifter om Entreprenören som
krävs för registrering, samt lösenord och användarnamn (”Kontouppgifter”). Vid
registreringen av Kontot är Entreprenören skyldig att ange fullständiga och korrekta
Kontouppgifter. Entreprenören är skyldig att uppdatera Kontouppgifterna utan dröjsmål om
dessa skulle komma att ändras. Mr ShoeBox kan inte hållas ansvarig för brott mot dessa
Villkor som orsakas av att Entreprenören inte uppdaterat sina Kontouppgifter.
2.3 Genom att skapa ett Konto och godkänna Villkoren försäkrar Entreprenören att denne läst
igenom och godkänt Villkoren samt att Entreprenören kommer följa dessa. Entreprenörens
godkännande utgör dock endast en förfrågan om att ansluta sig till Tjänsten och är villkorat av
att Mr ShoeBox godkänner Entreprenören enligt punkten 2.5 nedan.
2.4 Vid misstanke om att Entreprenören inte är innehavare av Kontot äger Mr ShoeBox rätt att
ställa frågor och Entreprenören förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå med sådan
information som krävs för att Mr ShoeBox ska kunna verifiera Entreprenörens identitet.
2.5 Mr ShoeBox avgör efter eget gottfinnande om Entreprenören ska beredas tillgång till Tjänsten.
När Mr ShoeBox beslutat ge Entreprenören tillgång till Tjänsten och bekräftar Entreprenörens
anslutning till Tjänsten via e-post, träder dessa Villkor ikraft mellan Mr ShoeBox och
Entreprenören.
2.6 Mr ShoeBox tillhandahåller en kommunikations- och arkiveringstjänst och tar därav inte
ansvar för att de lagar och förordningar som krävs enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd
efterlevs av Entreprenören.
2.7 När Entreprenören registrerat ett Konto för Tjänsten och godkänt Villkoren kan Mr ShoeBox,
om Mr ShoeBox så önskar, begära att Entreprenören tillhandahåller sådan dokumentation och
andra klargöranden som skäligen begärs av Mr ShoeBox för att kunna utföra de kontroller
som krävs enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd.
3. Tekniska förutsättningar
3.1 De vid var tid gällande tekniska krav som Tjänsten förutsätter för att kunna fungera finns
angivna på Webbsidan. Det är Entreprenörens ansvar att tillse att de datorer, mobiltelefoner
och surfplattor som används för att använda Tjänsten vid var tid uppfyller dessa tekniska krav,
Mr ShoeBox tar inte ansvar för att vare sig Tjänsten eller dess innehåll uppfyller dessa Villkor
om Entreprenören använder datorer, surfplattor eller mobiltelefoner som kringgått tekniska
skyddsåtgärder för Tjänsten.
3.2 Entreprenörens tillgång till Tjänsten via dator, mobiltelefon och surfplatta är beroende av bl.a.
internet och andra tjänster som erhålls av tredje part. Dessa tredje parter kan komma att

debitera Entreprenören avgifter för att få tillgång till Tjänsten. Entreprenören är ansvarig för
användandet och betalningen av dessa. Mr ShoeBox ansvarar inte på något sätt för de avtal
Entreprenören väljer att ingå för användning av dessa.
4. Förutsättningar för och begränsningar i användningen av Tjänsten
4.1 Genom att godkänna Villkoren försäkrar Entreprenören: (1) att Entreprenören och eventuella
personer som använder Tjänsten för Entreprenörens räkning är minst 18 år, (2) att
Entreprenören företräder sig själv och inte representerar någon annan, och (3) att betalningar
för Tjänsten är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter.
4.2 Tjänsten får inte användas för verksamhet som avser eller kan kopplas till (1) pornografi eller
narkotika, (2) prostitution eller sexdating (3) vapen, (4) spel, vadslagning, lotterier, bingo och
andra speltjänster, om dessa kan antas vara förbjudna enligt lag eller i övrigt är tveksamma
från ett risk- eller renomméperspektiv. Entreprenören får inte spara eller ladda upp Händelser
eller kommunikation som avser punkterna (1)-(5) ovan. Mr ShoeBox äger rätt att avgöra om
Entreprenörens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor
eller tjänster och därmed bryter mot dessa Villkor.
4.3 Entreprenören får kostnadsfritt använda lagringsplatsen ”Dokument” förutsatt att enskilda
datafiler och/eller datafilerna tillsammans inte överstiger den datamängd som vid var tid finns
angiven på Webbsidan. Om det finns önskemål om en större lagringsmängd än den
kostnadsfria kan Mr ShoeBox debitera för detta enligt de vid var tid gällande priserna som
finns på www.mrshoebox.staging.wpengine.com/priser. Entreprenören kan fritt radera och exportera
informationen på denna lagringsplats.
5. Entreprenörens användning av Tjänsten
5.1 Entreprenören förbinder sig att följa Mr ShoeBox vid var tid gällande rutiner och
säkerhetsinstruktioner för utformning av Kontouppgifterna. Dessa går att finna på Webbsidan.
5.2 Vid användning av Tjänsten är Entreprenören skyldig att följa gällande lagar, förordningar och
regler. Entreprenören ska, på Mr ShoeBox begäran, i skälig utsträckning bistå med sådan hjälp
som anses nödvändig för att Mr ShoeBox ska kunna följa gällande lagar, förordningar och
regler kopplade till Tjänsten. Entreprenören ska omedelbart meddela Mr ShoeBox i det fall
Entreprenören får kännedom om, eller skälig anledning att anta, att någon lagöverträdelse som
har samband med Tjänsten eller dessa Villkor har skett.
5.3 Entreprenören ansvarar för att Kontouppgifterna förvaras på ett säkert sätt och att obehöriga
personer inte kan ta del av dessa. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller
användas av annan än Entreprenören eller av denne, och enkom på dennes ansvar, utsedd
behörig person.
5.4 Entreprenören kontrollerar till fullo och ensidigt vilken Administratör denne önskar tillgång
till sina Händelser och annan kommunikation. Entreprenören har den totala kontrollen över
informationen som sparats i Mr ShoeBox och i vilken utsträckning Tjänsten används.
Entreprenören avgör själv om denne vill avsluta Tjänsten. Entreprenören äger rätt att när som
helst byta Administratör. För att undvika eventuella missförstånd – Mr ShoeBox ansvarar inte
för vilka Administratörer Entreprenören väljer att använda.
6. Immateriella rättigheter och licens
6.1 Innehållet i Tjänsten, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt
sammanställningar av dessa och all programvara som används i Tjänsten, tillhör Mr ShoeBox,
Mr ShoeBox licensgivare eller leverantörer. Dessa immateriella rättigheter är skyddade av
tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som
skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Entreprenören förbinder sig att följa alla
sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller
äganderätt i sådana immateriella rättigheter.
6.2 Kontoinformation och Händelser som Entreprenörer sparar och kommunicerar via Tjänsten
omfattas inte av sådana immateriella rättigheter som avses i punkten 6.1 ovan, utan ägs av
Entreprenören. Mr ShoeBox har dock en icke-exklusiv rätt att använda innehåll i Tjänsten som
genererats av Entreprenören i den utsträckning det krävs för att fullgöra Tjänsten eller övriga
förpliktelser i förhållande till Entreprenören.
6.3 Mr ShoeBox upplåter till Entreprenören en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och i tiden
begränsad rätt att använda programvara som ingår Tjänsten. Mr ShoeBox behåller
äganderätten till alla kopior av programvaran som ingår i Tjänsten, även efter det att den
installerats av Entreprenören. Mr ShoeBox har rätt att överlåta denna licens eller någon del
därav till tredje part. Mr ShoeBox uppdaterar kontinuerligt programvaran för Tjänsten utan
kostnad för Entreprenören annat än sådana som redan existerar.
6.4 Entreprenören får inte på något sätt:
• Överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera
rättigheterna enligt licensen, till någon tredje part.
• Överlåta, kopiera eller distribuera Tjänsten.
• Kringgå eventuella begränsningar i Tjänsten som är av teknisk karaktär, processliknande
karaktär eller grafisk form eller liknande.
• Dekompilera eller ändra Tjänsten på något sätt.
• Delge information till tredje part avseende Tjänstens utformning och funktion.
7. Kontot
7.1 Kontot är aktivt så länge som Entreprenören önskar förutsatt att dessa Villkor efterlevs.
8. Priser
8.1 Tjänsten är kostnadsfri för Entreprenören, förutom om Entreprenör tillsammans med
Administratören använder lagringsutrymmet ”Dokument” enligt vad som anges i punkten 4.3
ovan.

8.2 Mr ShoeBox förbehåller sig rätten att ändra priserna för Tjänsten i enlighet med punkten 19.1
nedan.
8.3 Entreprenören är införstådd med och accepterar att Administratörers priser för sina tjänster
inte regleras av dessa Villkor. Entreprenören kommer självmant överens med Administratören
om priset och betalningsvillkor för Administratörens tjänster.
8.4 Mr ShoeBox har inget ansvar för att ett avtal upprättas mellan Administratören och
Entreprenören. Detta rekommenderas dock starkt av Mr ShoeBox.
9. Tjänstens tillhandahållande
9.1 Målsättningen är att Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Mr ShoeBox garanterar dock inte att
Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.
9.2 Mr ShoeBox utvecklar kontinuerligt Tjänsten och kommer därav att underhålla och
uppgradera tjänsten från tid till annan. Detta kan tyvärr innebära kortare avbrott, fel eller
förseningar i Tjänsten. Inför varje planerad uppgradering är Mr ShoeBox ambition att i god tid
meddela Entreprenören om detta.
9.3 Tillgången till Tjänsten kräver tredje parts delaktighet (mobiloperatörer, tillverkare av
mobiltelefoner, datorer, surfplattor o.s.v.). Mr ShoeBox tar inget ansvar för brister i tredje
parts varor eller tjänster.
10. Reklamationer och skyldighet att påtala obehörig tillgång till Mr ShoeBox Tjänst
10.1 Entreprenören är skyldig att omedelbart meddela Mr ShoeBox om fel eller brister i Tjänsten
eller andra brister av teknisk karaktär som kan härledas till Tjänstens programvara. Sådan
anmälan sker till support@mrshoebox.com.
10.2 Entreprenören är skyldig att omedelbart meddela Mr ShoeBox via support@mrshoebox.com
och att ändra Kontouppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång
till Entreprenörens Kontouppgifter.
10.3 Om Entreprenören har fått kännedom om, eller misstänker att, Tjänsten har missbrukats av
utomstående part måste Entreprenören omgående underrätta Mr ShoeBox efter att detta
upptäckts. Anmälan sker till support@mrshoebox.com.
10.4 Skulle Entreprenören meddela Mr ShoeBox om sådan händelse som avses i 10.1 – 10.3 ovan,
är Entreprenören skyldig att samarbeta med Mr ShoeBox för att Mr ShoeBox ska kunna utreda
och åtgärda sådana händelser.
10.5 Om det förligger fel eller brist i Tjänsten, åtar sig Mr ShoeBox att, på begäran av
Entreprenören, inom skälig tid påbörja felsökning och åtgärdande av Tjänsten. Detta innefattar
bl.a. att Mr ShoeBox ska försöka spåra informationsinnehållet i Händelser och kommunikation
i Tjänsten och om möjligt återställa detta, samt meddela Entreprenören om resultatet.
11. Arkivering av Händelser
11.1 Mr ShoeBox bevarar de Händelser som kommunicerats mellan Entreprenören och
Administratören på ett säkert sätt i 10 år från den tidpunkt en Händelse sparats första gången.
Detta åtagande gäller under förutsättning att Entreprenörens Konto är aktiverat under hela den

sammanhängande perioden om 10 år. Med “aktiverat” avses här att Entreprenören regelbundet
loggar in på Tjänsten via sitt Konto [uoch registrerar minst en Händelse], minst en gång om
[uåret], se mer om detta under punkten 15.1.
11.2 För det fall Entreprenörens Konto avslutas innan 10 år har förflutit kommer Entreprenören att
erbjudas att ladda ner alla Händelser inom [u3] månader från tidpunkten då Kontot avslutas.
Händelser kommer sedan att raderas.
12. Ansvar och ansvarsbegränsning
12.1 Mr ShoeBox ansvarar inte, under några omständigheter för indirekt skada, förlust av
information, utebliven vinst, böter, förseningsavgifter, krav från tredje parter (innefattande
myndigheter) eller andra förluster som åsamkas Entreprenören i samband med användningen
av eller utebliven användning av Tjänsten, med undantag för om Mr ShoeBox agerat med
uppsåt eller grovt vårdslöst. Mr ShoeBox åtar sig inte ansvar för tredje parts handling eller
underlåtenhet.
12.2 Mr ShoeBox ansvarar inte för avtalsförhållandet mellan Entreprenören och Administratören.
Detta innebär att Mr ShoeBox inte ansvarar för brister eller felaktigheter i eller vid utförandet
av den tjänst som Administratören tillhandahåller Entreprenören. Entreprenören är införstådd
med och accepterar att Mr ShoeBox inte ansvarar för krav från Administratören.
12.3 Mr ShoeBox ansvarar inte heller för obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter
lagrade på Mr ShoeBox servrar, såvida inte annat följer av tvingande lag. Mr ShoeBox
ansvarar inte heller för, i de fall förekommande, förseningar som beror på tekniska fel eller
andra liknande orsaker.
12.4 Mr ShoeBox ansvarar inte för att denna typ av digital lagring av Händelser som Tjänsten
innebär uppfyller de krav som uppställs av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som
ställs på bokföring och företag. Entreprenören ansvarar för att lagring och arkivering av
ursprungshandlingar (t.ex. papperskvitton, fakturor, deklarationsblanketter) uppfyller relevant
lagstiftning och andra från tid till annan gällande krav på Entreprenörens verksamhet.
12.5 För det fall Tjänsten gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter ska Mr ShoeBox ersätta
Entreprenören för sådana krav från tredje part, i enlighet med ansvarbegränsningarna i dessa
Villkor, om de grundas på Entreprenörens villkorsenliga användning av Tjänsten. Mr
ShoeBox har rätt, men ingen skyldighet, att på egen bekostnad träda in i tvister mellan
Entreprenören och tredje part som berör Tjänsten.
12.6 Entreprenören ansvarar för att all användning av Tjänsten under Entreprenörens Konto, eller
Sub-Entreprenörer, sker i enlighet med dessa Villkor. Entreprenören ska hålla Mr ShoeBox
skadelös för alla krav som riktas mot Mr ShoeBox eller skador som åsamkas Mr ShoeBox som
en följd av Entreprenörens brott mot dessa Villkor.
12.7 Varken Mr ShoeBox eller Entreprenören kan hållas ansvariga för underlåtenhet att fullgöra
dessa Villkor eller för skador som orsakas motparten som en följd av ändring i lag, förordning
eller myndighetsföreskrift, handling eller underlåtenhet av myndighet, olycka, naturkatastrof,
krig, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet som är utanför parternas kontroll och
som parterna skäligen inte kunnat undvika (s.k. Force Majeure).

12.8 Om Mr ShoeBox får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till information på
Mr ShoeBox servrar ska Mr ShoeBox informera den eller de Entreprenörer som blivit
drabbade om detta samt vilken, om möjligt, information som otillbörligen förmedlats.
13. Sekretess och lagring av information
13.1 Mr ShoeBox och Entreprenören ska iaktta sekretess och förbinder sig att inte för utomstående
avslöja information om den andra parten som har märkts som “konfidentiell” eller som annars
kan antas utgöra konfidentiell information, t.ex. företagshemligheter, annat än för att fullgöra
sina skyldigheter enligt dessa Villkor. Entreprenören förbinder sig att hantera information
relaterad till Mr ShoeBox, Administratören eller andra intressenter som använder Tjänsten på
ett omsorgsfullt sätt. Mr ShoeBox tar inte ansvar för på vilket sätt Entreprenören hanterar
information som är extraherad ur Tjänsten.
13.2 Entreprenören äger all information relaterad till Entreprenören, såsom Händelser,
meddelanden, kommentarer, dokument, körjournaler, tidrapporter, resultaträkningar,
balansräkningar och allt annat som kommunicerats eller sparats mellan Entreprenören och
Administratören via Tjänsten. Mr ShoeBox äger inte rätt att använda sådan information på
annat sätt än vad som anges i dessa Villkor och i den utsträckning som krävs för utförande av
Tjänsten.
14. Synpunkter på Tjänsten
14.1 Mr ShoeBox välkomnar Entreprenören att lämna synpunkter på eller idéer om Tjänsten via epost
till ideas@mrshoebox.com eller direkt till ansvariga på Mr ShoeBox. Mr ShoeBox
förbinder sig inte att i praktiken möta dessa önskemål – även om de välkomnas och uppskattas
innerligt. Mr ShoeBox kommer inte heller ersätta Entreprenören, om inte annat
överenskommit, för dessa synpunkter, idéer eller liknande oavsett om de senare används eller
inte används av Mr ShoeBox i något syfte.
14.2 Entreprenören är medveten om och accepterar att Entreprenören inte har någon rätt till sådana
ev. förbättringar av Tjänsten som Mr ShoeBox använder, och att Mr ShoeBox ska förvärva all
äganderätt till eventuella förändringar av Tjänsten som påtalats av Entreprenören.
Entreprenören avsäger sig särskilt den ideella rätten till sådana förändringar.
15. Avtalstid och uppsägning
15.1 Kontot är aktivt så länge Entreprenören önskar, förutsatt att dessa Villkor följs och
Entreprenören använder Tjänsten genom att logga in på Tjänsten via sitt Konto [uoch ladda
upp minst en (1) Händelse] varje [ukalenderår]. Det finns ingen bindningstid för Tjänsten.
15.2 Entreprenören kan när som helst avsluta Kontot med omedelbar verkan genom att meddela Mr
ShoeBox därom via avtal@mrshoebox.se. För det fall Entreprenören inte skulle [uLogga
in/ladda upp minst en Händelse] varje kalenderår och Kontot därmed skulle inaktiveras,
kommer Mr ShoeBox skicka ett meddelande till Entreprenören därom och ge Entreprenören
möjlighet att aktivera sitt Konto innan Kontot avslutas.
15.3 Rätten till Händelserna och tillgången till dessa ägs av Entreprenören och kommer därför
finnas kvar i Tjänsten så länge Entreprenörens Konto är aktivt.
15.4 Om den Administratör som Entreprenören använder slutar betala för Tjänsten så upphör
möjligheten för Administratören och Entreprenören att kommunicera via Tjänsten och

Administratören kommer inte längre få tillgång till inskickade händelser och information. De
Händelser och den information som finns i Tjänsten fram till dagen då betalningen upphörde
kommer fortfarande att finnas tillgängligt för Administratören under en begränsad tid så länge
som Entreprenören väljer att behålla Administratören.
15.5 Mr ShoeBox äger rätt att omedelbart avsluta Entreprenörens Konto om dessa Villkor inte
efterlevs. Om Villkoren och Kontot sägs upp med anledning av Entreprenörens brott mot
dessa Villkor får Entreprenören endast tillgång till Händelser och annan lagrad information i
Tjänsten på det sätt och inom den tid som Mr ShoeBox bestämmer. Mr ShoeBox får även i
andra fall än ovanstående säga upp Villkoren och Entreprenörens Konto till upphörande med
tre (3) månaders uppsägningstid. Mr ShoeBox ska då bereda Entreprenören möjlighet att spara
ner alla Händelser och annan relevant kommunikation i Tjänsten innan Kontot upphör.
16. Behandling av personuppgifter
16.1 Tjänsten innebär att Mr ShoeBox på uppdrag av Entreprenören kan komma att behandla och
lagra viss information som Entreprenören laddar upp i Tjänsten (”Personuppgifter”).
Entreprenören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter och ansvarar
således för att all behandling sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204). Entreprenören bibehåller äganderätt till Personuppgifter.
16.2 Entreprenören garanterar att Entreprenören har rätt att behandla Personuppgifter i Tjänsten
och att denne har inhämtat samtycke från de som Personuppgifterna avser eller annars har
laglig grund att behandla dessa Personuppgifter.
16.3 Entreprenören har, om tillämpligt, meddelat ansvarig myndighet om behandlingen av
Personuppgifter.
16.4 Entreprenören följer all relevant lag, förordning och myndighetsföreskrifter som gäller för
behandling av Personuppgifter vid användning av Tjänsten.
16.5 Mr ShoeBox är personuppgiftsbiträde för Entreprenörens behandling av Personuppgifter och
accepterar att endast behandla Personuppgifter i enlighet med Entreprenörens skäliga
instruktioner, tillämplig lag, förordning och myndighetsföreskrifter för behandling av
personuppgifter.
16.6 Mr ShoeBox har implementerat sådana tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som
avses i 31 § personuppgiftslagen.
16.7 Mr ShoeBox kan komma att överföra Personuppgifter till tredje parter och ska därvid ha rätt
att anlita underbiträden, under förutsättning att skriftliga avtal upprättas mellan Mr ShoeBox
och underbiträden.
17. Meddelanden
17.1 Meddelanden mellan Mr ShoeBox och Entreprenören avfattas på engelska eller svenska och
sänds via e-post till den av Entreprenören angivna kontaktpersonen (som Entreprenören anger
i Kontot). Meddelanden ska anses ha kommit den andra parten tillhanda vid vederbörlig
bekräftelse på e-postmeddelandet eller senast påföljande dag.

18. Överlåtelse av förpliktelser enligt Villkoren
18.1 Entreprenören har inte rätt att överlåta sitt Konto eller rättigheter eller skyldigheter kopplade
till Tjänsten till annan utan Mr ShoeBox föregående skriftliga godkännande. Mr ShoeBox har
rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part
utan Entreprenörens samtycke.
19. Tillägg och ändringar i Villkoren
19.1 Mr ShoeBox har rätt att ändra Villkoren. Sådana ändringar kommer vara på svenska.
19.2 Mr ShoeBox kommer att meddela Entreprenören om eventuella förändringar i dessa Villkor
via e-post till den kontaktperson som Entreprenören anger i Kontot. Om Entreprenören inte
accepterar ändringar i Villkoren har denne rätt att omgående avsluta Kontot enligt vad som
anges i 15.2. Om Entreprenören inte säger upp sitt Konto före den dag ändringarna träder i
kraft, anses Entreprenören ha godkänt dem.
19.3 Mr ShoeBox har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag,
förordning eller myndighetsbeslut.
19.4 Svensk lag tillämpas på dessa Villkor. Tvist mellan parterna ska i första hand lösas genom ett
trevligt möte på en trevlig plats och därefter genom förhandling mellan parterna och i sista
hand av allmän domstol i Stockholm, Sverige.